Pasívny zárobok s peňaženkou Exodus alebo prečo sa viac oplatí držať kryptomeny ako eurá v banke

Warren Buffet, jeden z najväčších investorov všetkých čias, sa vyjadril, že

--

--

Software engineer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store