Je príjem, ktorý sa generuje, aj keď robíte niečo iné alebo aj úplne nič.

“Ak človek nepríde na spôsob ako zarábať počas toho keď spí, nikdy skutočne nezbohatne.”

Predstavíme vám jeden z najprístupnejších a najjednoduchších spôsobov ako si takýto príjem vytvoriť.

Peňaženka Exodus

Charakteristika

Peňaženka Exodus vznikla v roku 2015. Ide o softvérovú…

Peter Szatmary

Software engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store